REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Nižšie uvedené reklamačné podmienky platia v súlade s terminológiou použitou v „obchodných podmienkach“.

Všetky diela objednávané prostredníctvom webovej stránky www.ofoto.sk majú záručnú lehotu 24 mesiacov a sú určené len na použitie v interiéri a v normálnych podmienkach. Preto ich prípadné poškodenie akýmikoľvek agresívnymi pevnými, kvapalnými alebo plynnými látkami, žiareniami a inými činiteľmi nie je dôvodom na reklamáciu.

Rovnako nie je dôvodom na reklamáciu subjektívne vnímaný mierny nesúlad odtieňov farieb a ich svetlosti medzi obrazovými dátami zaslanými kupujúcim a výtlačkom fotografie.

Dôvodom na reklamáciu nie je ani subjektívne vnímaný mierny nesúlad odtieňov farieb, ich svetlosti, povrchov a štruktúr voči ich zobrazeniu vo vzorkovníkoch pre hliníkové alebo drevené rámy, pasparty  a tlačové médiá.  Zobrazenie všetkých položiek vo vzorkovníkoch a konfigurátore zodpovedá vnímaniu pri dennom svetle.

Reklamáciu nie je možné uplatniť po uplynutí záručnej lehoty, pričom záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela.

Reklamácia sa vzťahuje na technologické vady diela a vady vzniknuté pri manipulácii s dielom u predávajúceho pred jeho odovzdaním prepravcovi. Taktiež na poškodenie diela počas prepravy. Za všetky tieto vady je zodpovedný predávajúci.

Postup reklamácie:

  • kupujúci si uplatní reklamáciu – oznámi predávajúcemu (odporúčame mailom na adresu ofoto@ofoto.sk) dôvod na reklamáciu diela
  • predávajúci kupujúcemu do 3 pracovných dní od prijatia oznámenia reklamácie rovnakou formou  poskytne informácie o ďalšom navrhovanom postupe a reklamáciu zaeviduje vo vlastnej evidencii.

Vzhľadom na charakter samotného diela prichádzajú do úvahy nasledovné riešenia:

  • vada diela nie je natoľko závažná, že by bránila jeho riadnemu užívaniu, avšak znižuje jeho úžitkovú hodnotu – vtedy si kupujúci dielo ponechá a predávajúci mu dohodnutou formou vráti obomi stranami schválenú časť jeho ceny
  • vada diela je natoľko závažná, že bráni jeho riadnemu užívaniu – kupujúci na vlastné náklady odošle dielo predávajúcemu, ten mu vystaví a mailom odošle potvrdenie o prijatí bezodkladne potom, čo dielo od kupujúceho prevzal a následne mu po vzájomnej dohode najneskôr do 30 dní od prijatia buď dodá nový exemplár toho istého diela, alebo vráti peniaze.

V prípade, že predávajúci pošle kupujúcemu iné dielo, než si tento objednal, alebo časť dodávky chýba  sa postupuje v zmysle vyššie uvedeného odseku s tým, že všetky prepravné náklady znáša predajca.

Na nové dielo zaslané kupujúcemu sa vzťahuje nová záruka.

Po vybavení reklamácie predávajúci najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia písomne vystaví doklad o jej vybavení a zašle ho kupujúcemu.

Alternatívne riešenie sporov, ak je kupujúcim spotrebiteľ:

  • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (odporúčame mailom na ofoto@ofoto.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  • Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim na základe spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu týchto reklamačných podmienok.

Platnosť týchto reklamačných podmienok je od 1.2.2020.