OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním objednávkového formulára dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov, chceme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň Vás ubezpečujeme, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

 1. Základné informácie

Zákon 18/2018 Z.z. SR o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) v § 5 o.i. vymedzuje nasledovné základné pojmy:

 • osobné údaje – sú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať
 • spracovanie osobných údajov – všetky operácie s osobnými údajmi v zmysle § 5, písmeno e) Zákona
 • dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú a ktorej práva sú obsiahnuté v Zákone
 • súhlas dotknutej osoby – akýkoľvek vážny a slobodne vyjadrený potvrdzovací úkon so spracovaním jej osobných údajov (ďalej len súhlas)
 • prevádzkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje, vymedzuje účel a prostriedky na ich spracovanie, pričom spracovaním môže poveriť aj iné osoby
 • tretia strana – každý, kto nie je ani dotknutou osobou, ani prevádzkovateľom ani inou osobou prevádzkovateľom poverenou na spracúvanie osobných údajov
 • tretia krajina – krajina, ktorá nie je ani členom EÚ, ani zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

V zmysle Zákona potom platí:

 • dotknutou osobou je užívateľ webovej stránky www.ofoto.sk, ktorý realizuje objednávku v zmysle obchodných podmienok
 • prevádzkovateľom s nasledovnými identifikačnými a kontaktnými údajmi je:

OFOTO s.r.o.

Sídlo a miesto podnikania: 919 24 Križovany nad Dudváhom 56

IČO: 52 894 801

DIČ: 2121172240

Tel. 0910 77 55 77

E-mail: ofoto@ofoto.sk

 1. Zákonný účel spracovania osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je dobrovoľné a to na plnenie zmluvných, daňových a obchodných vzťahov ako i vybavovanie objednávok medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou  na základe jej súhlasu v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona. Prípadné neposkytnutie osobných údajov dotknutej osoby nemá žiadny iný následok, než nemožnosť realizácie objednávky akéhokoľvek diela v zmysle obchodných podmienok platných na stránke www.ofoto.sk.

III. Zdroj a kategórie spracúvaných osobných údajov

So súhlasom dotknutej osoby sú podľa potreby spracúvané niektoré z nasledovných osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvných vzťahov a objednávok:

 • meno, priezvisko, akademický titul
 • korešpondenčná adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • názov firmy
 • fakturačná adresa
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • číslo účtu
 • IP adresa (pri návšteve stránky www.ofoto.sk)
 • ostatné nevyhnutné údaje.

Pozn.: niektoré údaje o dotknutých osobách sa nachádzajú aj vo verejne dostupných zdrojoch ako napr. registre, evidencia a pod.

Taktiež sa spracúvajú i súbory „cookies“, resp „session cokies“: sú to krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky), a to prostredníctvom webového prehliadača daného používateľa (v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené).  Súbory zaznamenávajú informácie o návšteve stránky www.ofoto.sk.

Keď sa používateľ neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené cookies späť na webový server. Tým sa používateľovi uľahčí a zefektívni ďalšia návšteva stránky.

Súbory „cookies“ zostávajú v počítači používateľa až do doby ich zámerného zmazania používateľom.

Súbory „session cookies“ sa mažú automaticky po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva vyššie spomenuté osobné údaje na dobu nevyhnutnú pre plnenie zmluvných vzťahov a vybavovanie objednávok medzi ním a dotknutou osobou a taktiež za účelom dodržania lehôt potrebných na archiváciu daňových a obchodných dát. Po ich uplynutí budú odstránené zo všetkých  technických prostriedkov a médií prevádzkovateľa.

 1. Spôsob spracovania a zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 • na ochranu osobných údajov dotknutých osôb prijal technické a organizačné opatrenia v zmysle §31, §32 a §39 Zákona a zároveň ich spracovaním nepoveril žiadne iné osoby
 • subjekty tretích strán podieľajúce sa na preprave tovaru objednaného prostredníctvom webovej stránky www.ofoto.sk smerom k dotknutým osobám dostanú len tú časť ich osobných údajov, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie dodávok
 • neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb žiadnej tretej krajine ani medzinárodnej organizácii, ani ich nemá v úmysle poskytnúť
 • pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.
 1. Práva dotknutej osoby

V prípade, že spracovanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu vydaného dotknutou osobou má táto právo na písomné odvolanie súhlasu s ich spracúvaním. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov na základe iného právneho základu.

Dotknutá osoba má ďalej v zmysle Zákona nasledovné práva:

 • byť informovaná o spracovaní svojich osobných údajov a požadovať podrobné informácie o povahe a rozsahu spracovania (§19 Zákona)
 • požadovať od prevádzkovateľa jej osobných údajov prístup k nim (§21 Zákona)
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu ňou poskytnutých osobných údajov (§22 Zákona)
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie ňou poskytnutých osobných údajov (§23 Zákona)
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania jej osobných údajov (§24 Zákona)
 • požadovať od prevádzkovateľa prenos jej osobných údajov v zmysle §26 Zákona
 • namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (§27 Zákona)
 • podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov a tak dať podnet na začatie konania (§100 Zákona).

V zmysle §29 Zákona je prevádzkovateľ povinný vzhľadom na vyššie uvedené vybaviť žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od jej doručenia.
V zmysle §29 Zákona je však prevádzkovateľ oprávnený v prípade žiadostí zjavne neopodstatnených a opakovaných účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady spojené s vybavovaním žiadosti, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

VII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z formulára webovej stránky www.ofoto.sk dotknutá osoba potvrdzuje, že je s podmienkami ochrany jej osobných údajov oboznámená, prijíma ich v plnom rozsahu a vydáva súhlas s ich spracovaním.

Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo na úpravu textov o ochrane osobných údajov.

Platnosť: od 1.2.2020.