OBCHODNÉ PODMIENKY

BOD 1

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre tlač veľkoformátových fotografií a produkciu fotoobrazov buď z obrazových dát kupujúceho alebo z obrazových dát edícií predávajúceho (ďalej len diel) ponúkaných prostredníctvom webovej stránky www.ofoto.sk, pričom treba mať na zreteli nižšie uvedené pojmy:

 • predávajúci – prevádzkovateľ webovej stránky www.ofoto.sk s nasledovnými údajmi:

OFOTO s.r.o.

Sídlo a miesto podnikania: 919 24 Križovany nad Dudváhom 56

IČO: 52 894 801

DIČ: 2121172240

Tel. 0910 77 55 77

E-mail: ofoto@ofoto.sk

Podnikateľský subjekt je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, k dátumu 28.01.2020, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46032/T.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

 • kupujúci – fyzická osoba (podnikateľ i nepodnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá vytvorila objednávku diela
 • spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, resp. právnická osoba, ktorá pri uzatváraní objednávky koná za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, podporovania verejnoprospešného účelu alebo napĺňania verejnoprospešného cieľa združovania
 • zmluva uzatvorená na diaľku – zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu
 • elektronická objednávka diela – odoslanie objednávky diela z konfigurátora fotoobrazov
 • konfigurátor fotoobrazov (ďalej len konfigurátor) – programové vizualizačné prostredie v rámci webovej stránky www.ofoto.sk, pomocou ktorého si kupujúci volí druh diela podľa jeho osobitných požiadaviek a len pre neho vrátane všetkých jeho parametrov a ich vplyvu na výslednú cenu
 • objednávkový formulár – elektronický formulár v konfigurátore, kde kupujúci vyplní požadované údaje nutné pre vystavenie faktúry a ďalšiu komunikáciu a vyjadrí súhlas, že sa oboznámil s obchodnými, platobnými, dodacími a reklamačnými podmienkami i so spracovaním jeho osobných údajov
 • obrazové dáta – digitálny súbor reprezentujúci fotografiu, pre potreby konfigurátora výhradne vo formáte „jpg“
 • limitovaná edícia predávajúceho – fotografia, ktorej autorom je predávajúci a ktorý sa zároveň zaručuje, že komerčne ponúkaná verzia diela vyrobeného z motívu na nej zobrazeného pre danú limitovanú edíciu ponúkaná prostredníctvom webovej stránky www.ofoto.sk bude predaná nanajvýš v počte kusov zodpovedajúcom príslušnej edícii – t.j. buď 111, 11 alebo iba 1 krát.

BOD 2

Vytvorenie elektronickej objednávky z konfigurátora je považované za štandardný spôsob.

Po vytvorení elektronickej objednávky dostane kupujúci mailom potvrdenie o jej prijatí a po obdržaní ostatných potrebných údajov mu bude vystavená a odoslaná zálohová faktúra.

Objednávku je po písomnej dohode s predávajúcim možné vytvoriť aj iným spôsobom a to  najmä v prípade požiadaviek kupujúceho, ktoré nie sú v technických možnostiach ponúkaných konfigurátorom, napr.:

 • pri požiadavke na tlač fotografie na papier s kratšou stranou od 20 do 60 cm vrátane a dlhšou stranou nad 90 cm
 • pri požiadavke na tlač fotografie na plátno s kratšou stranou od 20 do 50 cm vrátane a dlhšou stranou nad 80 cm
 • pri požiadavke na formát obrazových dát iný než „jpg“
 • v prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov nechce alebo nemôže posielať jeho obrazové dáta prostredníctvom konfigurátora resp. internetu
 • pri požiadavke na kontrolný výtlačok a pod.

Taktiež v prípade požiadaviek kupujúceho, ktoré nie sú v kreatívnych možnostiach ponúkaných konfigurátorom, napr.:

 • pri požiadavke na zaslanie len samotného výtlačku s paspartou a papierovou zadnou doskou
 • pri požiadavke na zarámovanie interiérového doplnku v podobe citátu a pod.
 • pri požiadavke na vytvorenie viac dielneho fotoobrazu
 • pri požiadavke na paspartu nadštandardnej hrúbky
 • pri požiadavke na viac paspárt v jednom ráme
 • pri požiadavke na paspartu s viacerými výrezmi
 • pri požiadavke na nesymetrickú štvoruholníkovú paspartu
 • pri požiadavke na oválnu alebo kruhovú paspartu
 • pri požiadavke na dvojfarebný rám
 • pri požiadavke na rámovanie plátna s tieňovou štrbinou
 • pri požiadavke na krytie obrazu v ráme s paspartou iným druhom galerijného skla než je v ponuke konfigurátora a pod.

Výsledná cena za dielo bude v tomto prípade stanovená na základe písomnej cenovej ponuky predávajúceho písomne akceptovanej kupujúcim.

Výslednú cenu za dielo/diela možno stanoviť aj písomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim a to najmä v prípade kúpy väčšieho množstva diel, pre stálych zákazníkov a pod.

Uskutočnenie objednávky vyššie uvedenými spôsobmi sa považuje za uzavretie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

BOD 3

UPOZORNENIE:

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je vytvorenie diela za použitia konfigurátora, pričom:

berie na vedomie, že na ním objednané dielo sa vzťahuje §7, odsek 6, písmeno c)  Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, podľa ktorého spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, nakoľko dielo je vyrobené podľa jeho osobitných požiadaviek a len pre neho, nakoľko inak by bolo nepredajné.

S ohľadom na vyššie uvedené preto žiadame každého kupujúceho, aby v jeho vlastnom záujme dôsledne zvážil svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a odoslaním.

BOD 4

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, ak:

 • kupujúci nie je autorom ním posielaných obrazových dát a ich zaslaním tak porušuje cudzie autorské práva
 • obrazové dáta zaslané kupujúcim majú pre ním požadovanú veľkosť výtlačku síce dostatočný počet obrazových bodov, ale v procese prípravy tlače sa zistí neprípustne vysoký stupeň kompresie, kvôli ktorému nie je možné fotografiu tlačiť
 • obrazové dáta reprezentujú fotografiu, ktorej obsah je zjavne nezlučiteľný s platným právnym poriadkom SR a EÚ, pričom o tejto skutočnosti môže upovedomiť príslušné orgány činné v trestnom konaní.

Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo na úpravu týchto obchodných podmienok.

Platnosť týchto obchodných podmienok je od 15.12.2020.