DODACIE PODMIENKY

Nižšie uvedené dodacie podmienky platia pre predaj diel ponúkaných prostredníctvom webovej stránky www.ofoto.sk v súlade s terminológiou použitou v „obchodných podmienkach“.

Lehota na výrobu objednaného diela začína plynúť v prvý pracovný deň po pripísaní sumy za dielo na účet predávajúceho.

Lehoty na výrobu jednotlivých druhov diel sú taktiež závislé na použitých technologických procesoch a v prípade rámovaných diel i na dostupnosti niektorých typov profilov a to nasledovne:

  • lehota na výrobu samotných výtlačkov veľkoformátových fotografií bez laminácie činí spravidla 3 pracovné dni
  • lehota na výrobu samotných výtlačkov veľkoformátových fotografií s lamináciou činí spravidla 4 pracovné dni
  • lehota na výrobu fotografií na plátne činí spravidla 5 pracovných dní
  • lehota na výrobu rámovaných diel činí spravidla 10 pracovných dní pre bežne dostupné rámové profily a 21 pracovných dní pre ostatné profily
  • lehota na výrobu všetkých ostatných nerámovaných diel činí spravidla 10 pracovných dní.

V prípade zákazky s väčším počtom objednaných diel, alebo zákazky s neštandardnými požiadavkami je dodacia lehota predmetom písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Bezprostredne po odovzdaní diela prepravcovi bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný mailom.

Kupujúci je povinný zabezpečiť riadne prevzatie dodaného diela a pri prevzatí od prepravcu skontrolovať neporušenosť vonkajšieho obalu. To isté ohľadom prevzatia diela platí aj pre osobu na tento účel poverenú kupujúcim.

V prípade osobného vyzdvihnutia diela bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim bezprostredne po jeho zabalení, pričom sa upresní čas a miesto prevzatia diela kupujúcim.

Upozornenia:

  • v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke neplatnú adresu, alebo dielo neprevzal ani do poslednej lehoty stanovenej prepravcom a dielo sa vráti naspäť predávajúcemu, tak kupujúci stráca nárok na dodržanie dodacích lehôt zo strany predávajúceho
  • vo výnimočných prípadoch (aktuálna celospoločenská situácia, porucha technologického reťazca, nadmerný objem prác zo strany predávajúceho alebo prepravcu a pod.) sa môže dodacia lehota predĺžiť. Oneskorené dodanie zásielky v tomto prípade neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu jej prevzatia ani k požadovaniu náhrady alebo zľavy.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu týchto dodacích podmienok.

Platnosť týchto dodacích podmienok je od 15.12.2020.